Studia podyplomowe adresowane są przede wszystkim do osób zamierzających ubiegać się o stanowiska kierownicze w oświacie, ale także do osób pragnących nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania oświatą.

Program kursu obejmuje 220 godzin oraz 30 godzin praktyki kierowniczej.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z dziedzin odpowiadających programowi  studiów, a także  mających doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w oświacie.

Studia nadają kwalifikacje do pracy w charakterze doradcy zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych (pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego), zgodnie z  przepisami Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. nr 50, poz. 400, z późn. zm.).

Program studiów obejmuje 350 godzin zajęć

Czas trwania studiów: 3 semestry

Zakres programowy studiów.

Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne obejmuje opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki (z elementami pedagogiki specjalnej).

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych obejmuje przygotowanie w zakresie psychologii i pedagogiki do pracy z uczniami na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.

Podstawy dydaktyki obejmują opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej (z elementami dydaktyki specjalnej).

Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) obejmuje przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) określonego przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.

Praktyka

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela, a także konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej i wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się do wykonywania zawodu nauczyciela, w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.