"Quo vadis" H. Sienkiewicza na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

Uwagi wstępne

Aby osiągać lepsze wyniki nauczania historii, zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum, stosuje się, oprócz tradycyjnych, także nowe formy i metody pracy, np. gry i zabawy historyczne. Stosowanie rozrywek umysłowych na lekcjach nie tylko czyni je atrakcyjniejszymi, ale powoduje wzrost aktywności uczniów, zwiększa ich zaangażowanie, koncentrację uwagi i wiarę we własne możliwości. Warsztaty mają pomóc nauczycielom w wzbogaceniu warsztatu pracy, aby uczniowie mogli osiągnąć sukces edukacyjny.

Cel i osiągnięcia: przygotowanie nauczycieli historii szkół podstawowych i gimnazjów do stosowania gier historycznych w celu podniesienia atrakcyjności i skuteczności kształcenia.

Uczestnicy

Nauczyciele historii i społeczeństwa w szkole podstawowej oraz historii w gimnazjum. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Rozwój technologii informacyjnych (TI) jest wyzwaniem dla nauczycieli, którzy powinni wyposażać się w coraz to nowsze umiejętności oraz doskonalić już nabyte. Stosowanie nowoczesnych narzędzi i środków informatycznych nie tylko uatrakcyjnia zajęcia lekcyjne, ale także ułatwia pracę nauczycielowi. Jest to szczególnie istotne w przypadku nauczycieli muzyki, którzy często borykają się ze żmudną i czasochłonną czynnością, jaką jest zapis nutowy.

Cel: poszerzenie wiedzy i udoskonalenie umiejętności nauczycieli muzyki w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem edytorów muzycznych.

Założenia organizacyjne  

Nauczanie fizyki, która w opinii uczniów uchodzi za przedmiot trudny, powinno być atrakcyjne i zachęcać do samodzielnego uczenia się. Doświadczenia fizyczne, stanowiące materiał kształcenia w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, są czasami na tyle złożone, że ich wykonanie w typowej szkolnej pracowni fizycznej jest bardzo trudne, co wynika z braku odpowiednich pomocy naukowych albo ograniczoności w czasie. Rozwiązaniem tego problemu jest możliwość wykorzystywania w trakcie lekcji materiałów zawartych na platformach edukacyjnych, gdzie obok symulacji komputerowych zamieszczane są teksty do nich wprowadzające oraz zadania, które można rozwiązywać, uzyskując szybką informację zwrotną o wynikach zaraz po ich wykonaniu. 

Cel: poszerzenie kompetencji w zakresie znajomości i wykorzystywania przez nauczycieli portali edukacyjnych w nauczaniu fizyki.

Uwagi wstępne

Proces wdrażania zmian w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe rozpoczęto 1 września 2012 r. Od tego okresu obowiązuje nowa podstawa programowa w zawodach. Zawiera ona efekty kształcenia pogrupowane w kwalifikacje składające się na zawód, a co za tym idzie, nowy sposób realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych i nowy sposób potwierdzania kwalifikacji przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Należy podkreślić, że do zasadniczych szkół zawodowych uczęszczają również młodociani pracownicy, którzy praktyczną naukę zawodu odbywają u pracodawców zrzeszonych w rzemiośle. Obowiązują ich regulacje prawne przyjęte w rzemiośle, a więc również sposób przeprowadzania egzaminu na tytuł czeladnika.

Cel i osiągnięcia:

Cel ogólny: poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności dyrektorów szkół i nauczycieli szkół zawodowych w zakresie przygotowania młodocianych pracowników do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Zakładane osiągnięcia:   uczestnik  pozna   zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, zdawanego przez pracowników młodocianych przed komisjami izb rzemieślniczych. Uczestnik potrafi zbudować procedurę dopuszczania młodocianego

W ciągu ostatnich kilkunastu lat zauważalna stała się deprecjacja szkolnictwa zawodowego w społeczeństwie. Prawdopodobnie przyczyną tego zjawiska była dotychczasowa oferta edukacyjna szkół zawodowych, nie w pełni odpowiadająca wymogom współczesnego rynku pracy. Aby zmienić ten wizerunek oraz uczynić z kształcenia zawodowego atrakcyjną opcję edukacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej wdrożyło reformę szkolnictwa zawodowego. Proces wdrażania zmian w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe rozpoczęto 1 września 2012 r. Od tego okresu obowiązuje nowa podstawa programowa w zawodach. Zawiera ona efekty kształcenia pogrupowane w kwalifikacje składające się na zawód, a co za tym idzie, nowy sposób realizacji obowiązkowych praktyk zawodowych w zawodach technikalnych.

Cel główny: poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie organizowania i realizacji praktyk zawodowych. 

Podczas zajęć uczestnicy poznają i/lub pogłębią wiedzę na temat zasad oceniania kształtującego i jego filozofii, rozumianej jako taki sposób pracy nauczyciela z uczniami, który "pomaga uczniom się uczyć". Poprzez ćwiczenia praktyczne uczestnicy udoskonalą umiejętność formułowania celów lekcji i ustalania kryteriów oceniania. Udoskonalą także umiejętność planowania lekcji języka obcego uwzględniającej elementy oceniania kształtującego zgodnie z jego zasadami. Zostaną zapoznani z technikami sprzyjającymi budowaniu dobrej atmosfery pracy lekcyjnej, współpracy i w poczuciu współodpowiedzialności za uczenie się.

Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową zarówno podczas zajęć stacjonarnych, jak i e-learningowych.