Założenia organizacyjne

Rewolucja cyfrowa wymusza stosowanie technologii informacyjnych oraz wyposażenie szkół w multimedialny sprzęt cyfrowy, a za tym idzie ustawiczne doskonalenie umiejętności nauczycieli w tym zakresie. Aktualnie uczniowie z łatwością posługują się technologiami informacyjnymi i multimedialnymi i oczekują odpowiednio przygotowanych nauczycieli oraz materiałów dydaktycznych zgodnych z ich możliwościami percepcji i nawykami. Interakcja ucznia i nauczyciela poprzez stosowanie urządzeń cyfrowych i umiejętności tworzenia i przetwarzania materiałów multimedialnych przyczyni się do wzrostu efektów i atrakcyjności kształcenia.

Cel ogólny: przygotowanie nauczycieli do tworzenia i przetwarzania materiałów multimedialnych stosowanych w pracy dydaktycznej w celu podniesienia atrakcyjności realizowanych zajęć i efektywności nauczania.

Adresaci kursu:

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z podstawową znajomością obsługi komputera